1/3 av all mat som produceras slängs!

Matsvinn är onödigt, kostar pengar och förstör vår planet

1,3 miljarder ton livsmedel slängs globalt varje år 
och bidrar till stora miljö- och klimatproblem. Det
motsvarar 1/3 av all mat som produceras årligen
på vår planet.
I Sverige slänger vi 1,3 miljoner ton matavfall varje år.
Det motsvarar 129 kilo matavfall per person eller tre
procent av våra totala utsläpp av växthusgaser
på ett år.
Att minska svinnet är ett effektivt sätt att minska den
klimatpåverkan som orsakas av vår matproduktion.

Ta kontroll över situationen

  • Har du en process för att hantera ert matsvinn?
  • Vet du hur mycket mat ni slänger i er verksamhet?
  • Vet du hur mycket matsvinnet kostar din verksamhet?
  • Vet du hur mycket matsvinnet kostar vår miljö och kommande generationer?

Globala hållbarhetsmål

Känner du till att FN har arbetat fram 17 globala hållbarhetsmål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och för att främja fred och rättvisa. Som en del i Sveriges genomförande av de globala målen tillsatte regeringen i mars 2016 Agenda 2030-delegationen med uppgift att stödja och stimulera arbetet i Sverige.

Ett av målen handlar om ansvarsfull konsumtion och innebär att vi mellan år 2015 och år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.
På vilket sätt bidrar du till detta?
För mer information om de 17 globala målen http://www.globalamalen.se/

För mer information om delmål 12 som handlar om ansvarsfull konsumtion.
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/
Matsvinn är ett problem som inte har några landsgränser, det finns överallt. Vår attityd till hantering av mat behöver
förändras och det är genom information och beteendeförändring både hos producenter och konsumenter som ett
minskat matsvinn kan ske. FN har satt upp en plan fram till 2030 för att komma till rätta med problemet men
möjligheten att påverka redan idag ligger i våra händer…

Kontakt

070-810 35 89

 

Vera Sandbergs Allé 5B
411 33 Göteborg

© 2018 Generation Waste AB